Konstruktivisme Terapie

Glimlaggende Spaanse man praat met sy vriende tydens vergadering vir tieners met terapeut

In hierdie artikel

Konstruktivisme-teorie van leer het verskillende tipes psigoterapie beïnvloed. Volgens navorserRobert A. Neimeyer, om konstruktivisme te definieer, beskou hierdie teorie mense as betekenismakers. 'Konstruktiviste fokus op die betekenis wat kliënte aan hul wêreld toeken en die maniere waarop dit kliënte se sin van hulself, hul verhoudings en hul probleme vorm en beperk', sê hy.Wat is konstruktivisme?

Konstruktivisme word beskou as 'n benadering tot leer. Hierdie benadering hou vas dat individue aktief hul eie kennis in die lewe konstrueer en hul individuele ervarings bepaal daardie werklikheid. Die konstruktivistiese teorie-definisie wat deur die Amerikaanse sielkundige Jerome Bruner ontwikkel is, identifiseer dat:

 • Leer is 'n aktiewe proses waar leerders nuwe idees of konsepte bou wat gebaseer is op hul huidige/vorige kennis.
 • Die geleerde selekteer en transformeer dan inligting, konstrueer hipoteses en neem besluite, en vertrou op 'n kognitiewe struktuur om dit te doen.
 • Kognitiewe struktuur (of skema, verstandelike modelle) verskaf betekenis en organisasie aan ervarings en laat die individu toe om verder te gaan as die inligting wat gegee word.

Psigoterapie is sterk beïnvloed deur konstruktivisme. Trouens, dit word beskou as 'n metateorie wat baie benaderings insluit soos:

 • Psigoanalise
 • Kognitiewe-gedragsterapie
 • Eksistensieel-humanistiese psigoterapie
 • Gesinsisteme benaderings

Tipes konstruktivistiese terapie

Daar is verskillende vorme van konstruktivisme in psigoterapie. Dit is die hoofvorme van terapie wat onder die sambreel van konstruktivisme val: Oplossingsgefokusde kortterapie, emosioneel gefokusde terapie en narratiewe terapie.

  Oplossingsgefokusde kort terapie (SFBT)-Dit word gebruik met alle soorte mense, gesinne en probleme. Soos met baie konstruktivistiese terapieë, val die klem op sterk punte en oplossings van die kliënt wat dalk reeds vir hulle beskikbaar is.

Die fokus is op wat reeds werk, eerder op wat verkeerd is. Dit lei tot meer oplossings. Wanneer 'n kliënt met 'n probleem inkom, sal die terapeut tipies soek na die 'wat in die verlede gewerk het' en daarop fokus as 'n oplossing in plaas daarvan om die probleme te beklemtoon. Volgensnavorsing, SFBT kan effektief gebruik word as 'n intervensieprogram om depressie te verminder.

  Emosioneel-gefokusde terapie (EFT)-Dit word hoofsaaklik met paartjies gebruik om verhoudings te verdiep, te verryk en te red deur die belangrikheid van 'n veilige en veilige emosionele band met 'n ander te beklemtoon.

Die belangrikheid van die individuele en gesamentlike ervarings wat 'n paartjie gehad het, sal egter help om hulle emosioneel te bind, selfs in tye van moeilikheid. Dit kan 'n fokus in terapie word.

  Narratiewe terapie-Dit bied aan kliënte die geleentheid om hul lewens te bemeester deur die stories wat hulle vir hulself vertel. Die Narratiewe Terapeut help om die voorkeurrealiteite van kliënte na vore te bring en stel hulle in staat om in wese hul lewens te herskrywe. Dit is gebruik met kinders, gesinne en volwassenes.

Met die kans om basies hul storie te probeer herskryf, help dit om die 'narratief' wat hulle vir hulself vertel het te verander en help hulle om die manier waarop hulle hul ervarings in die lewe sien, te verander.

Hoe konstruktivisme werk

Hoe werk dit? Wel, konstruktivisme werk deur te fokus op spesifieke idees dat 'n individu se werklikheid deur hul individuele ervarings gekonstrueer word, maar hulle word nie ontdek nie, hulle word gekonstrueer. In konstruktivisme is daar nie een objektiewe siening van die wêreld nie. Elke persoon skep hul eie weergawe van die werklikheid wat weer gebaseer is op hul individuele lewenservarings en hoe hulle dit waarneem. Persepsie is alles omdat twee mense dieselfde ding kan ervaar, maar die manier waarop hulle die ervaring sien/waarneem, is hoe hulle hul werklikheid konstrueer. Daar is 'n paar belangrike temas in konstruktivisme om orde, sintuie van self en aktiewe agentskap in te sluit:

 • Met 'n behoefte aan orde, vind mense patrone en skep betekenisse om die wêreld te organiseer op 'n manier wat vir hulle maklik verstaanbaar is.
 • Verhouding met die self is belangrik, maar dit is vloeibaar. Dit word beïnvloed deur persoonlike ervaring en interaksies met ander mense.
 • Sommige dinge is dalk buite 'n persoon se beheer, maar dit is aan hulle om hul begrip van die wêreld te vergroot en keuses te maak wat hulle kan bevoordeel.

Konstruktivistiese terapie tegnieke

 • Oplossingsgefokusde terapie
  • Doelwit verduideliking
  • Wonderwerkvraag
  • Eksperiment uitnodiging
 • Emosioneel gefokusde terapie
  • Siklus de-eskalasie
  • Veranderende interaksiepatrone
  • Konsolidasie en integrasie
 • Narratiewe terapie
  • Narratiewe konstruksie
  • Eksternalisasie
  • Dekonstruksie
  • Unieke uitkomste

Sommige van die konstruktivistiese teorie-gebaseerde terapie-oefeninge sluit in:

 • Joernaalskrywing
 • Oplossing breinkaart
 • Begeleide beeldspraak
 • Sensoriese bewusmakingsoefeninge

Gebruike van konstruktivistiese terapie

Die verskillende tipes konstruktivistiese terapie wat gebruik word, kan voordelig wees vir baie bekommernisse en kwessies:

  Dit kan nuttig wees in die behandeling van hartseerdeur die persoon wat met rou worstel te help om betekenis binne die verhouding/individu wat vir die individu verlore is, te rekonstrueer om vorentoe te beweeg en rou te verwerk.

Om verlies te ervaar het baie uitdagings en die rekonstruering en herorganisering van 'n nuwe lewenswerklikheid sonder die persoon wat verlore was, is 'n integrale deel van vordering in die rouproses.Navorsinghet 'n klinies beduidende afname in psigopatologiese maatreëls getoon na behandeling van hartseer met narratiewe terapie.

  Individue wat trauma ervaar hetkan ook baat by 'n vorm van konstruktivistiese terapie. Trauma kan 'n individu se gevoel van self en hoe hulle hulself beskou, beïnvloed. Deur te rekonstrueer wat ervaar is, kan die individu moontlik werk aan 'n nuwe positiewe siening van homself en in staat wees om die trauma beter te verstaan.
 • Daar is werklik geen beperking op wie by konstruktivistiese terapie kan baat vind nie. As 'n persoon se realiteit skeef is en vir hulle daaglikse probleme in hul lewens veroorsaak, ongeag hul diagnose ( depressie, angs, bipolêr, trauma of selfs 'n gedragsversteuring wat kan lei tot 'n negatiewe siening van jouself) 'n vorm van konstruktivistiese terapie soos narratiewe terapie kan die individu help om vordering te maak.

Bekommernisse en beperkings van konstruktivisme

Alhoewel, daar is geen beperking op wie kan baat by konstruktivisme, ongeag die diagnose, soos almaltipes terapieen teorieë in sielkunde, is daar kommer om te oorweeg Een van die kritiek op die teorie is dat dit sê dat daar nie een waarheid is nie, want alle waarhede is ewe geldig. Tradisioneel fokus sielkunde op die individu en minimaliseer die rol van konteks en kultuur. Konstruktivisme, aan die ander kant, kyk na die konteks waarin die self bestaan. Dit beskou die self as vloeibaar en veranderend. Dit veroorsaak 'n botsing met die verstaan ​​van die self in sielkunde. Konstruktivisme en die verskillende konstruktivistiese terapie-modaliteite kan uiters voordelig wees om 'n individu te help om bekommernisse en probleme binne hulself of as 'n egpaar/gesin te oorkom. Die beginsels van konstruktivisme help individue om te verstaan ​​hoe hul ervarings in die lewe gelei het tot hul huidige siening van die werklikheid, en die beginsels van konstruktivisme kan 'n individu help om 'n gesonde, positiewe en progressiewe uitkyk in die lewe vorentoe te rekonstrueer.